درباره قطع حقوق جانباز حالت اشتغال در صورت کارمند بودن!

بعضی از دوستان سوال کرده بودند که به دلیل کارمند بودن در ادارات دولتی یاشرکتهای شبه دولتی یا خصوصی حقوق حالت اشتغال آنها قطع گردیده است!

ریاست محترم بنیاد شهید وامور ایثارگران
باسلام
احتراما عطف به نامه بدون شماره تعدادی از جانبازان محترم انقلاب اسلامی اشعارمیدارد:
رای صدره از سوی هیئات عمومی دیوان عدالت اداری به شاره دادنامه 799 مورخ13/11/87
ناظر به ممنوعیت پرداخت دوحقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره یک وشش به صورت توام وهمزمان بوده ودلالتی برمنع پرداخت دوحقوق بامنشأ ایثارگری واستخدامی ندارد.لذا برابرقانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان،اسرا وافراد خانواده های شهید،جانبازان ازکارافتاده
اسرا مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی وهمچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یایکسال متناوب داوطلبانه درجبهه خدمت نموده اند مصوب 7/9/75 کجلس شورای اسلامی،هرگونه دریافتی جانبازان ومستمری بگیران شهدا،مفقودین واسرا وآزادگان ازبابت استخدام (رسمی یاغیررسمی) حقوق بازنشستگی وظیفه ومستمری نبوده ودریافتی های فوق مشمول هیچ یک ازمقررات مربوط به دریافت دوحقوق نمیباشد.
مضافاَ بنیاد شهید وامورایثارگران برابرتبصره یک قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 موظف به پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان ازکارافتاده کلی وآزادگان ازکارافتاده کلی به عنوان تبصره یک می باشد علی رازینی
رئیس وقت دیوان عدالت اداری


موضوعات مرتبط: قوانین

تاريخ : دوشنبه ۱۸ دی۱۳۹۱ | 20:17 | نویسنده : آزاده جانباز |